Publikācijas

Publikācijas

Monogrāfijas

 • Finis veritatis? Par patiesību un meliem.
  Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021, 432 lpp. ISBN 9789934186479
 • Terorisma krustugunīs. Islāma valsts
  2. izd. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018, 523 lpp. ISBN 9789934506536
  (1. izd. – 2018, 515 lpp., ISBN 9789934506499) [grāmatas tīmekļa vietne]

Promocijas darbs

 • Patiesības izpratnes izmaiņas: vēsturiski komunikatīvais modelis.
  Promocijas darbs. Rīga, Latvijas Universitāte, 2015. 212 lpp. (Aizstāvēšana 2015. gada 28. maijā.)
  • Patiesības izpratnes izmaiņas: vēsturiski komunikatīvais modelis. [lasīt]
   Promocijas darba kopsavilkums. Rīga: LU, 2015. 31 lpp. [lasīt]
  • Changes in the Understanding of Truth: Historically Communicative Model.Summary of Doctoral Thesis. Riga: University of Latvia, 2015. 28 pp. [lasīt]

Zinātniskajos žurnālos

 • Māris Kūlis, Kaspars Kļaviņš. Korea in the dialogue between the European philosophical tradition And east asian spiritual teachings, Reliģiski-filozofiski raksti, XXVI, Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, pp. 21–41.
 • Māris Kūlis, Kitija Mirončuka. Cilvēks un terorisms: terorisma kritiskā pētniecība, taisnīga kara mācība un humānisms, Acta Universitatis Latviensis, Orientālistika, 819, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021, 56.–79. lpp.; https://doi.org/10.22364/luraksti.os.819.04
 • Philosophical challenges of Western philosophy and values in face of modern terrorism (Islamic State and al-Qaeda), Reliģiski-filozofiski raksti, XXVI, Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2019, 282.–296. lpp. [lasīt]
 • Propaganda of Islamic state in the Digital Age, Reliģiski-filozofiski raksti, XX, Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016, 98.–114. lpp. [lasīt]
 • The Role of Language in Formation of Culture – Philosophical Ideas of Giambattista Vico
  Valodas loma kultūras tapšanā – Džambatistas Viko filosofiskās idejas, Linguistica Lettica, Nr. 23., Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2015., 50.–67. lpp. ISSN 1407-1932 [lasīt]
 • Ist die Wahrheit absolut oder optimal? Fromm Forum, 2014, Nr. 18. S. 56-57. ISSN 1437-0956 [lasīt]
 • Greizsirdīgā zinātne jeb Jaunie laiki un to konsekvences. Acta Universitatis Latviensis. Filosofija, 2014, Nr. 794. 99.–110. lpp. ISSN 1407-2157 [lasīt]
 •  

Rakstu krājumos

 • Kultūru migrācija – ievads pamatjēdzienu filosofiskajā glosārijā
  Grāmatā: Latvija: kultūru migrācija. Atb. sastādītāja Anita Rožkalne. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019, 10.–28. lpp.
 • Kritiskā domāšana patiesības meklējumos un iespējamos politiskās inženierijas valgos
  Secinājumu un rekomendāciju krājumā: M. Kūle. (sast.) Kritiskā domāšana: izglītība, medijpratība, spriestspēja. Rīga: LU FSI, 2018, 45.–49. lpp. ISBN 9789934506543
 • Роль опыта в ориентации философии Нового времени на научную истину
  [ред.] О. Д. Маслобоева. Поиск истины и правда жизни в пространстве современной культуры: сборник научных статей.
  Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2018, стр. 97107. ISBN 9785731044165
 • Sensus communis un kopējās vērtības
  Grāmatā: Maija Kūle (sast. un zin. red.). Vērtības: Latvija un Eiropa. Vērtību pētījumi – filosofiskie aspekti. Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016, Sēj. 1, 285.–296. lpp. ISBN 9789934506383
 • Коммуникативнось истины и ее реализация в языковом процессе
  [ред.] О. Д. Маслобоева. Поиск истины в пространстве современной культуры. Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2015, стр. 36–45.
 • Sensus communis iespējamība – variācijas par Kanta filosofiskajiem meklējumiem
  Grāmatā: Bičevskis, R. (sast.). Kants, Heidegers un dzīvespasaule. Rīga: FSI, 2015. 85.–100. lpp.
 • Kas ir patiesība? Ēriha Fromma modelis
  Grāmatā: Šuvajevs, I. (sast.). Bēgšana no brīvības? Ērihs Fromms un Latvija. Rīga: FSI, 2014. 119.–130. lpp.
 • Sensus communis: orākuls vai mehānisms (no retorikas līdz Kantam)
  Grāmatā: Bičevskis, R. (sast.). Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis. Rīga: FSI, 2014. 283.–306. lpp.
 • Общность, разговор и поиски истины
  [ред.] Игорь Александрович Сафронов и Ольга Дмитриевна Маслобоева. Дни философии в Санкт-Петербурге 2013. Истина и заблуждение в жизни и творчестве. Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2014, стр. 95–107.
 • Patiesības izpratne latviešu pirmskara kultūras filosofijā
  Grāmatā: Kūle, M. (zin. red.). Modernitātes veidošanās Latvijā filosofiskajā un ideju vēstures skatījumā: Personības. Rīga: FSI, 2012. 134.–144. lpp.

Konferenžu tēžu krājumos

 • Māris Kūlis. Kritiskās domāšanas loma un iespējas modernā džihādisma propagandas un digitālās globalizācijas apstākļos. Grām.: Krūmiņa-Koņkova, S. (red.). Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2019, pp. 44–45.
  ISBN 978-9934-506-58-1
 • Māris Kūlis. Community, Conversation and Search for Truth. In: Konstantinos Boudouris (Editor-in-Chief). Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy. Volume 30 Philosophical Hermeneutics. Charlottesville: Philosophy Documenation Center, 2018. ISBN 9781634350389.
  DOI: 10.5840/wcp23201830741
 • Māris Kūlis, Andris Hiršs. Priekšvārds. Grām.:  Otrās zinātniskās konferences “Kultūru migrācija Latvijā: virzienu dinamika. Ziemeļu–Dienvidu un citi virzieni” ziņojumu krājums. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016. 9.–18. lpp. ISBN  9789934506376
 • Digitālā globalizācija un trešās paaudzes džihāds. Grām.: Krūmiņa-Koņkova, S. (sast.). Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016. 85.–87. lpp.
 • Valodas loma kultūras tapšanā – Džambatistas Viko fiozofikās idejas. Grām.: Tēzes konferencei “Letonika un kultūru migrācija”. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2015. 40.–42. lpp.
 • Community, conversation and search for truth. In: Abstracts for XXIII World Congress of Philosophy. Philosophy as Inquiry and Way of Life. Athens: University of Athens, 2013. Pp. 373–374.
 • Ethical Pluralism and Sensus Communis in the Search for Unity. In: Abstracts for conference „Traditional Values and Virtues and Contemporary Society in a Global Age”. Beijing: Renmin University of China, 2012. Pp. 329–331. (Tēzes tulkotas un izplatītas arī ķīniešu valodā)
 • Giambattista Vico’s New Science of Society. Grām.: Tēzes konferencei „Kā mēs varam būt kopā? Rīga: FSI, 2012. Pp. 44–45, 93–94.

Citas

 • Kur aug kājas viltus ziņām?
  Lorencs, Juris. “Kur aug kājas viltus ziņām? Kāpēc tik daudzi latvieši tic šausmu stāstiem un meliem par vakcīnām”, intervija Jurim Lorencam, Latvijas Avīzes portālā un žurnālā Mājas viesis, la.lv
 • Ar patiesībām nav tik vienkārši, kā var likties
  Zanders, Māris. Ar patiesībām nav tik vienkārši, kā var likties. Saruna ar filozofu Māri Kūli. Delfi, 06.11.2021, delfi.lv
 • Valodas vara
  Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 16. Atb. red. I. Lokmane. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2021. 228 lpp. ISSN 1691-273X
 • Spoku valsts Afganistāna
  Delfi, 2021. gada 1. oktobris. delfi.lv
 • Kritiskās domāšanas kritika
  Telos, 2021. gada 27. septembrī. telos.lv
 • Patiesība hibrīdstāvoklī
  Laganovskis, Guntars. “Patiesība hibrīdstāvoklī”, intervija ar Māri Kūli, LV portāls, 2021. gada 13. septembrī. lvportals.lv
 • Laikmeta raksturotājs Juvāls Noass Harari
  Klubs, Nr. 4/Aprīlis, Izdevniecība Santa, 2021 — 16.–19. lpp.
 • Digitālā uzraudzība
  Klubs, Nr. 3/Marts, Izdevniecība Santa, 2020. 18.–21. lpp.
 • Terorisma pētniecības lielākā problēma ir terorisma jēdziens
  Zanders, Māris. “Terorisma pētniecības lielākā problēma ir terorisma jēdziens”, intervija ar Māri Kūli. Alma Mater, 2019. gada ziemas izdevums, 19.–21. lpp.
 • Māris Kūlis: Rietumos vērojamas bailes no lielām idejām
  Latkovskis, Bens. “Māris Kūlis: Rietumos vērojamas bailes no lielām idejām”, intervija ar Māri Kūli, Neatkarīgā Rīta Avīze, 2019. gada 22. novembris.
 • “Jādomā pašiem par savām interesēm.” Saruna ar filozofijas doktoru Māri Kūli
  Lorencis, Juris. ““Jādomā pašiem par savām interesēm.” Saruna ar filozofijas doktoru Māri Kūli”, intervija ar Māri Kūli, Latvijas Avīze, Nr. 220 (6407), 2019. gada 11. novembris. www.la.lv
 • Māris Kūlis: Mani dara bažīgu rūpes par vidi bez reālām rūpēm
  Ozola, Liene. “Māris Kūlis: Mani dara bažīgu rūpes par vidi bez reālām rūpēm”, Rīgas Apriņķa Avīzes pielikums “Kodols”, 2019. gada 1. novembris.
 • Pa straumi pret straumi – vai ātro nomainīs lēnais?
  Klubs, Nr. 11/Novembris, Izdevniecība Santa, 2019. 28.–31. lpp.
 • Bērna seja spogulī
  Delfi, 2019. gada 7. oktobris. www.delfi.lv
 • Starptautiskais terorisms un globalizācijas tendences
  Delfi, 2019. gada 31. marts. www.delfi.lv
 • Vājuma slavināšana mūsdienu Latvijas un Rietumu intelektuālajā telpā
  Klubs, Nr. 2/Februāris, Izdevniecība Santa, 2019. 16.–18. lpp.
 • Sarežģītās attiecības
  Recenzija par Kaspara Kļaviņa monogrāfiju Savienotie trauki. Punctum. 2018. gada 12. novembris. www.punctummagazine.lv 
 • Pasaules filosofiskā doma virzās uz Āziju
  Latvijas Universitātes portāls. 2018. gada 17. septembris. www.lu.lv
 • Kā Bagdādī Eiropu nolaupīs…
  Klubs, Nr. 12/Decembris, Izdevniecība Santa, 2018. 18.–19. lpp.
 • Islāma valsts
  Klubs, Nr. 9/Augusts, Izdevniecība Santa, 2018. 36.–40. lpp.
 • Atriebības un alkatības slazdos – kauja par Mosulu
  Delfi. 2016. gada 21. decembris. www.delfi.lv
 • Neērtās izvēles – kāpēc pasaule netiek galā ar ‘Daesh’?
  Delfi. 2016. gada 5. aprīlis. www.delfi.lv
 • Full HD terorisms jeb Daesh propagandas kampaņa
  Delfi. 2016. gada 25. janvāris.
  www.delfi.lv
 • Kas ir Islāma valsts (Daesh), un uz ko tā cer?
  Delfi. 2015. gada 27. novembris.
  www.delfi.lv