Par

Māris Kūlis

Māris Kūlis, filozofijas doktors, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks. Viņa pētniecisko interešu lokā ir filosofija (hermeneitika, komunikācijas filosofija, sociālā filosofija), politikas zinātnes, kā arī starpkultūru attiecības un mūsdienu islāmisms, džihādisms un terorisms. Viņš ir publicējis augstu novērtētu grāmatu par teroristisko organizāciju “Islāma valsts” (“Terorisma krustugunīs. Islāma valsts”, Rīga: LU FSI, 2018, 515 lpp.), kā arī zinātniskos un populārzinātniskos rakstus par šo tematu. Māris Kūlis ir saņēmis Latvijas Universitātes oficiālu atzinību par šīs grāmatas izcilību. Par šo tematu viņš ir uzstājies gan ar akadēmiskām, gan neakadēmiskām lekcijām, kā arī kā eksperts piedalījies tiesas procesā.

Māris Kūlis ir aizstāvējis doktora grādu filosofijā ar darbu “Patiesības izpratnes izmaiņas: vēsturiski komunikatīvais modelis”, kurā analizēja patiesības jēdzienu un sensus communis lomu patiesības izpratnē. Viņa zinātniskie raksti ir publicēti 5 valodās, tostarp vācu, krievu un ķīniešu. Pēdējos gados viņš ir piedalījies Latvijas un Eiropas finansētos projektu izstrādē, piemēram, interaktīvais, digitālais projekts “Latvijas filosofs(-e): virtuālais modelis”, 4 institūtu sadarbības projekts “Kultūru migrācija Latvijā”, u.c.

Patlaban viņš strādā pie jaunas grāmatas, kurā iztirzās patiesības un melu jēdzienus.

Grāmata

Terorisma krustugunīs.
Islāma valsts

Mmonogrāfijā “Terorisma krustugunīs. Islāma valsts” ir aplūkota teroristiskās organizācijas Islāma valsts (jeb Daesh, ISIS) augsne, vēsture, šodiena un nākotne. Autors analizē islāmu, vahābismu un salafismu, arābu valstu politiku, Irākas kara radīto nemieru, lielvalstu ģeopolitiskās ambīcijas un arī radikālo islāmistu sapņus par “taisnīgumu pasaulē un Kalifātu”. Atbildes tiek meklētas islāmisma un džihādisma kustības izveidē kopš 20. gs. sākuma un Islāma valsts politiskajās, stratēģiskajās un reliģiskajās idejās. Grāmata ir sarakstīta viegli lasāmā un raitā valodā ar pārliecību, ka terorisma savaldīšana ir svarīga ikvienam civilizētajā pasaulē.

Medijos

Neuzdrošinos prognozēt nākotni

Lorencs, Juris. Neuzdrošinos prognozēt nākotni. Saruna ar grāmatas “Terorisma krustugunīs. Islāma valsts” autoru Māri Kūli. Latvijas Avīze. Rīga. 2018. gada 5. janvāris. (lasīt)

Drošības nekad nav par daudz

Arāja, Dita. Raksts/intervija “Drošības nekad nav par daudz”, IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa speciālizdevums #4 2018. 16.–18. lpp. (lasīt)

Kā Bagdādī Eiropu nolaupīs...

Māris Kūlis. Kā Bagdādī Eiropu nolaupīs… Klubs, Nr. 12/Decembris, Izdevniecība Santa, 2018. 18.–19. lpp. (skatīt)

Islāma valsts

Māris Kūlis. Islāma valsts. Klubs, Nr. 9/Augusts, Izdevniecība Santa, 2018. 36.–40. lpp. (skatīt)

Neērtās izvēles - kāpēc pasaule netiek galā ar 'Daesh'?

Māris Kūlis. Neērtās izvēles – kāpēc pasaule netiek galā ar ‘Daesh’? Delfi. [Tiešsaiste] 2016. gada 5. aprīlis. www.delfi.lv

Publikācijas

Monogrāfija

 • In the Crossfire of Terrorism: Islamic State. 2nd edition, 2018, 523 pp.
  Terorisma krustugunīs. Islāma valsts, 2. izd. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018, 523 lpp. ISBN 9789934506536 (1. izd. – 2018, 515 lpp., ISBN 9789934506499)

Zinātniskajos žurnālos

 • Propaganda of Islamic state in the Digital Age, Reliģiski-filozofiski raksti, Nr. 20, Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016, 98.–114. lpp.
 • The Role of Language in Formation of Culture – Philosophical Ideas of Giambattista Vico
  Valodas loma kultūras tapšanā – Džambatistas Viko filosofiskās idejas, Linguistica Lettica, Nr. 23., Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2015., 50.–67. lpp. ISSN 1407-1932
 • Ist die Wahrheit absolut oder optimal? Fromm Forum, 2014, Nr. 18. S. 56-57. ISSN 1437-0956
 • Jealous Science or Modernity and Its Consequences
  Greizsirdīgā zinātne jeb Jaunie laiki un to konsekvences. LU Raksti. Filosofija, 2014, Nr. 794. 99.–110. lpp. ISSN 1407-2157

Rakstu krājumos

 • Critical thinking enthralled by the search for truth and in the political games
  Kritiskā domāšana patiesības meklējumos un iespējamos politiskās inženierijas valgos. Secinājumu un rekomendāciju krājumā: M. Kūle. (sast.) Kritiskā domāšana: izglītība, medijpratība, spriestspēja. Rīga: LU FSI, 2018, 45.–49. lpp. ISBN 9789934506543
 • The role of experience in the scientific truth of philosophy of the early modenity
  Роль опыта в ориентации философии Нового времени на научную истину. // [ред.] О. Д. Маслобоева. Поиск истины и правда жизни в пространстве современной культуры: сборник научных статей.
  Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2018, стр. 97107. ISBN 9785731044165
 • Sensus communis and common values
  Sensus communis un kopējās vērtības.
  Grām.: Maija Kūle [sast. un zin. red.]. Vērtības: Latvija un Eiropa. Vērtību pētījumi – filosofiskie aspekti. Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016, Sēj. 1, 285.–296. lpp. ISBN 9789934506383
 • Communicative truth and the process of linguisticity
  Коммуникативнось истины и ее реализация в языковом процессе.
  //
  [ред.] О. Д. Маслобоева. Поиск истины в пространстве современной культуры. Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2015, стр. 36–45.
 • The Possibility of Sensus Communis. Variations on Kant’s Philosophical Investigations
  Sensus communis iespējamība – variācijas par Kanta filosofiskajiem meklējumiem.
  Grām.: Bičevskis, R. (sast.). Kants, Heidegers un dzīvespasaule. Rīga: FSI, 2015. 85.–100. lpp.
 • What is Truth? Erich Fromm’s Model
  Kas ir patiesība? Ēriha Fromma modelis.
  Grām.: Šuvajevs, I. (sast.). Bēgšana no brīvības? Ērihs Fromms un Latvija. Rīga: FSI, 2014. 119.–130. lpp.
 • Sensus Communis: oracle or mechanism (from rhetoric to Kant)
  Sensus communis: orākuls vai mehānisms (no retorikas līdz Kantam).
  Grām.: Bičevskis, R. (sast.). Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis. Rīga: FSI, 2014. 283.–306. lpp.
 • Community, conversation and the search for truth
  Общность, разговор и поиски истины.
  //
  [ред.] Игорь Александрович Сафронов и Ольга Дмитриевна Маслобоева. Дни философии в Санкт-Петербурге 2013. Истина и заблуждение в жизни и творчестве. Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2014, стр. 95–107.
 • Understanding of truth in the Pre-war Latvia Culture Philosophy
  Patiesības izpratne latviešu pirmskara kultūras filosofijā.
  Grām.: Kūle, M. (zin. red.). Modernitātes veidošanās Latvijā filosofiskajā un ideju vēstures skatījumā: Personības. Rīga: FSI, 2012. 134.–144. lpp.