Publications

Publications

Monograph

 • Finis veritatis? On truth and lies.
  Riga: The University of Latvia Press, 2021, 432 lpp. ISBN 9789934186479
 • In the Crossfire of Terrorism: Islamic State. 2nd edition, 2018, 523 pp.
  Terorisma krustugunīs. Islāma valsts, 2. izd. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018, 523 pp. ISBN 9789934506536 (1st edition – 2018, 515 pp., ISBN 9789934506499) [book’s webpage]

PhD thesis

 • Changes in the Understanding of Truth: Historically Communicative Model
  Patiesības izpratnes izmaiņas: vēsturiski komunikatīvais modelis. Promocijas darbs. Rīga, Latvijas Universitāte, 2015. 212 lpp. (Defended 28 May 2015)
  • Patiesības izpratnes izmaiņas: vēsturiski komunikatīvais modelis. Promocijas darba kopsavilkums. Rīga: LU, 2015. 31 lpp. [read]
  • Changes in the Understanding of Truth: Historically Communicative Model. Summary of Doctoral Thesis. Riga: University of Latvia, 2015. 28 pp. [read]

Journals

 • Māris Kūlis, Kaspars Kļaviņš. Korea in the dialogue between the European philosophical tradition and east asian spiritual teachings, Reliģiski-filozofiski raksti, XXVI, Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, pp. 21–41.
 • Māris Kūlis, Kitija Mirončuka. A Man and Terrorism: Critical Research of Terrorism, Just War Theory and Humanism, Acta Universitatis Latviensis, Orientālistika, 819, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021, 56.–79. lpp.; https://doi.org/10.22364/luraksti.os.819.04
 • Philosophical challenges of Western philosophy and values in face of modern terrorism (Islamic State and al-Qaeda), Reliģiski-filozofiski raksti, XXVI, Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2019, pp. 282–296. [read]
 • Propaganda of Islamic state in the Digital Age, Reliģiski-filozofiski raksti, XX, Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016, pp. 98–114. [read]
 • The Role of Language in Formation of Culture – Philosophical Ideas of Giambattista Vico
  Valodas loma kultūras tapšanā – Džambatistas Viko filosofiskās idejas, Linguistica Lettica, Nr. 23., Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2015., 50.–67. lpp. ISSN 1407-1932 [read]
 • Ist die Wahrheit absolut oder optimal? Fromm Forum, 2014, Nr. 18. S. 56-57. ISSN 1437-0956 [read]
 • Jealous Science or Modernity and Its Consequences
  Greizsirdīgā zinātne jeb Jaunie laiki un to konsekvences. Acta Universitatis Latviensis. Filosofija, 2014, Nr. 794. 99.–110. lpp. ISSN 1407-2157 [read]
 •  

Articles in Edited Volumes

 • Migration of cultures – an introduction to the philosophical glossary of basic concepts
  Kultūru migrācija – ievads pamatjēdzienu filosofiskajā glosārijā. In: Latvija: kultūru migrācija. Atb. sastādītāja Anita Rožkalne. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019, 10.–28. lpp.
 • Critical thinking enthralled by the search for truth and in the political games
  Kritiskā domāšana patiesības meklējumos un iespējamos politiskās inženierijas valgos. Secinājumu un rekomendāciju krājumā: M. Kūle. (sast.) Kritiskā domāšana: izglītība, medijpratība, spriestspēja. Rīga: LU FSI, 2018, 45.–49. lpp. ISBN 9789934506543
 • The role of experience in the scientific truth of philosophy of the early modenity
  Роль опыта в ориентации философии Нового времени на научную истину. // [ред.] О. Д. Маслобоева. Поиск истины и правда жизни в пространстве современной культуры: сборник научных статей.
  Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2018, стр. 97107. ISBN 9785731044165
 • Sensus communis and common values
  Sensus communis un kopējās vērtības.
  Grām.: Maija Kūle [sast. un zin. red.]. Vērtības: Latvija un Eiropa. Vērtību pētījumi – filosofiskie aspekti. Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016, Sēj. 1, 285.–296. lpp. ISBN 9789934506383
 • Communicative truth and the process of linguisticity
  Коммуникативнось истины и ее реализация в языковом процессе.
  //
  [ред.] О. Д. Маслобоева. Поиск истины в пространстве современной культуры. Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2015, стр. 36–45.
 • The Possibility of Sensus Communis. Variations on Kant’s Philosophical Investigations
  Sensus communis iespējamība – variācijas par Kanta filosofiskajiem meklējumiem.
  Grām.: Bičevskis, R. (sast.). Kants, Heidegers un dzīvespasaule. Rīga: FSI, 2015. 85.–100. lpp.
 • What is Truth? Erich Fromm’s Model
  Kas ir patiesība? Ēriha Fromma modelis.
  Grām.: Šuvajevs, I. (sast.). Bēgšana no brīvības? Ērihs Fromms un Latvija. Rīga: FSI, 2014. 119.–130. lpp.
 • Sensus Communis: oracle or mechanism (from rhetoric to Kant)
  Sensus communis: orākuls vai mehānisms (no retorikas līdz Kantam).
  Grām.: Bičevskis, R. (sast.). Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis. Rīga: FSI, 2014. 283.–306. lpp.
 • Community, conversation and the search for truth
  Общность, разговор и поиски истины.
  //
  [ред.] Игорь Александрович Сафронов и Ольга Дмитриевна Маслобоева. Дни философии в Санкт-Петербурге 2013. Истина и заблуждение в жизни и творчестве. Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2014, стр. 95–107.
 • Understanding of truth in the Pre-war Latvia Culture Philosophy
  Patiesības izpratne latviešu pirmskara kultūras filosofijā.
  Grām.: Kūle, M. (zin. red.). Modernitātes veidošanās Latvijā filosofiskajā un ideju vēstures skatījumā: Personības. Rīga: FSI, 2012. 134.–144. lpp.

Proceedings

 • Māris Kūlis. Kritiskās domāšanas loma un iespējas modernā džihādisma propagandas un digitālās globalizācijas apstākļos [The role and strength of critical thinking in the environment of modern jihadism and digital globalization]. In: Krūmiņa-Koņkova, S. (ed.). Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2019, pp. 44–45.
  ISBN 978-9934-506-58-1
 • Māris Kūlis. Community, Conversation and Search for Truth. In: Konstantinos Boudouris (Editor-in-Chief). Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy. Volume 30 Philosophical Hermeneutics. Charlottesville: Philosophy Documenation Center, 2018. ISBN 9781634350389.
  DOI: 10.5840/wcp23201830741
 • Māris Kūlis, Andris Hiršs. Priekšvārds [Foreword]. In:  Otrās zinātniskās konferences “Kultūru migrācija Latvijā: virzienu dinamika. Ziemeļu–Dienvidu un citi virzieni” ziņojumu krājums. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016. 9.–18. lpp. ISBN  9789934506376
 • Digitālā globalizācija un trešās paaudzes džihāds [Digital Globalization and the Third Generation of Jihad]. Grām.: Krūmiņa-Koņkova, S. (ed.). Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016. 85.–87. lpp.
 • Valodas loma kultūras tapšanā – Džambatistas Viko fiozofikās idejas [The Role of Language in Formation of Culture – Philosophical Ideas of Giambattista Vico]. In: Tēzes konferencei “Letonika un kultūru migrācija”. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2015. 40.–42. lpp.
 • Community, conversation and search for truth. In: Abstracts for XXIII World Congress of Philosophy. Philosophy as Inquiry and Way of Life. Athens: University of Athens, 2013. Pp. 373–374.
 • Ethical Pluralism and Sensus Communis in the Search for Unity. In: Abstracts for conference „Traditional Values and Virtues and Contemporary Society in a Global Age”. Beijing: Renmin University of China, 2012. Pp. 329–331. (Tēzes tulkotas un izplatītas arī ķīniešu valodā)
 • Giambattista Vico’s New Science of Society. In: Tēzes konferencei „Kā mēs varam būt kopā? Rīga: FSI, 2012. Pp. 44–45, 93–94.

Other

 • Where do fake news come from?
  Lorencs, Juris. “Kur aug kājas viltus ziņām? Kāpēc tik daudzi latvieši tic šausmu stāstiem un meliem par vakcīnām”, intervija Jurim Lorencam, Latvijas Avīzes portālā un žurnālā Mājas viesis, la.lv
 • Truths are not as simple as they may seem
  Zanders, Māris. Ar patiesībām nav tik vienkārši, kā var likties. Saruna ar filozofu Māri Kūli. Delfi, 06.11.2021, delfi.lv
 • The power of language
  Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 16. Atb. red. I. Lokmane. Rīga: Latviešu valodas aģentūra,
  2021. 228 lpp. ISSN 1691-273X
 • The ghost country Afghanistan
  Delfi, 2021. gada 1. oktobris. delfi.lv
 • A critique of critical thinking
  Telos, 2021. gada 27. septembrī. telos.lv
 • Truth in a hybrid state
  Laganovskis, Guntars. “Patiesība hibrīdstāvoklī”, intervija ar Māri Kūli, LV portāls, 2021. gada 13. septembrī. lvportals.lv
 • Characteristics of the era, Juval Noah Harari
  Klubs, Nr. 4/Aprīlis, Izdevniecība Santa, 2021 — 16.–19. lpp.
 • Digital surveilance
  Digitālā uzraudzība. Klubs, Nr. 3/Marts, Izdevniecība Santa, 2020, pp. 18–21.
 • The biggest problem of terrorism studies is the concept of terrorism
  Zanders, Māris. “Terorisma pētniecības lielākā problēma ir terorisma jēdziens”, interview with Māris Kūlis. Alma Mater, 2019 Winter, pp. 19–21.
 • Maris Kulis: Fears of Big Ideas in the West
  Latkovskis, Bens. “Māris Kūlis: Rietumos vērojamas bailes no lielām idejām”, interview with Māris Kūlis, Neatkarīgā Rīta Avīze, 22 November 2019.
 • We’ll have to think about our own interests – conversation with doctor of philosophy Maris Kulis
  Lorencis, Juris. ““Jādomā pašiem par savām interesēm.” Saruna ar filozofijas doktoru Māri Kūli”, intervija ar Māri Kūli”, Latvijas Avīze, Nr. 220 (6407), 11 November 2019. www.la.lv
 • Maris Kulis: I am concerned about a care for environment without real concern
  Ozola, Liene. “Māris Kūlis: Mani dara bažīgu rūpes par vidi bez reālām rūpēm”, Rīgas Apriņķa Avīzes pielikums “Kodols”, 1 November 2019.
 • Downstream and against a stream. Will the fast be replaced by the slow?
  Pa straumi pret straumi – vai ātro nomainīs lēnais?Klubs, Nr. 11/Novembris, Izdevniecība Santa, 2019, pp. 28–31.
 • The face of a child in the mirror
  Bērna seja spogulī. Delfi, [Online] 7 March 2019. www.delfi.lv
 • The international terrorism and the tendencies of globalization
  Starptautiskais terorisms un globalizācijas tendences. Delfi. [Online] 31 March 2019. www.delfi.lv
 • The praise of Weakness
  Vājuma slavināšana mūsdienu Latvijas un Rietumu intelektuālajā telpā. Klubs, Nr. 2/February, Izdevniecība Santa, 2019, pp. 16–18.
 • Difficult relationships
  Review of the Kaspars Kļaviņš’ book ‘Communicating vessels’ 
  Sarežģītās attiecības. Par Kaspara Kļaviņa monogrāfiju Savienotie trauki. Punctum. [Online] 12 November 2018. www.punctummagazine.lv
 • The philosophy moves to Asia
  Pasaules filosofiskā doma virzās uz Āziju. Latvijas Universitātes portāls. 17 September 2018. www.lu.lv
 • How Baghdadi will take over Europe…
  Kā Bagdādī Eiropu nolaupīs… Klubs, Nr. 12/Decembris, Izdevniecība Santa, 2018, pp. 18–19.
 • The Islamic State
  Islāma valsts. Klubs, Nr. 9/Augusts, Izdevniecība Santa, 2018, pp. 36–40.
 • Trap of Vengeance and Greed: Battle of Mosul
  Atriebības un alkatības slazdos – kauja par Mosulu. Delfi. [Tiešsaiste] 21 December 2016.
  www.delfi.lv
 • Hard Choices: Why World Can’t Win ‘Islamic state’?
  Neērtās izvēles – kāpēc pasaule netiek galā ar ‘Daesh’? Delfi. [Tiešsaiste] 5 April 2016.
  www.delfi.lv
 • Full HD Terrorism or Propaganda of ‘Islamic state’
  Full HD terorisms jeb Daesh propagandas kampaņa. Delfi. [Tiešsaiste] 25 January 2016.
  www.delfi.lv
 • What Is ‘Islamic state’ and What it Hopes to Achieve?
  Kas ir Islāma valsts (Daesh), un uz ko tā cer? Delfi. [Tiešsaiste] 27 November 2015.
  www.delfi.lv